U bent van harte uitgenodigd om uw reacties op een van de verhalen of op andere zaken van deze sites te geven in het gastenboek. Ook suggesties ter verbetering of uitbreiding van deze site zijn welkom. Probeer het echter wel netjes te houden en gebruik geen kwetsende of beledigende taal. Starmaster behoudt zich het recht voor om bijdragen die niet aan bovenstaande voldoen, zonder meer van de site te verwijderen zonder nadere opgave van redenen.

Als u geen eigen e-mail adres wilt invullen gebruik dan: info@starmasterX.com

 

You are invited to give your reactions on one of the stories or other issues on this site in our Guest's book. Also this is the place for your suggestion on improvements ore extencion of the site. Try to be civilized though and do not use any form of language or content that could hurt others or are insulting or abusive. Starmaster is entitled at all times to remove such contributions from his sites even without warning or notification.

If you don't want to fill out your e-mail adress, just use: info@starmasterX.com

StarmasterX | info@starmasterx.com